برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

آرمان گرایی و نقاشی

آرمان گرایی و نقاشی

در این روند کاربست آزادانه اجزایی متضاد از حیث رنگ، بافت و تکنیک، بیش از آنکه در پی ترکیبی نقاشانه باشد، ناظر بر خلق معنا و کنایه است. سطوح رنگی، طرح ها، نقوش و چهره های انسانی بیش از نیروی بصری، قدرت استعاره ای پدید می آورند تا پهنه ای از تفسیر و تاویل بر عرصه نقاشی جاری شود. به این ترتیب فضای تجسمی نقاشی به خوانش ادبی آن نیز راه می دهد تا عناصر متباین به مفاهیم پارادوکسیکال اشاره کنند. فیگورها و نقش مایه های تغزلی، ارجاعات مکرری نیز به حافظه تاریخی دارند که گاه به مخزن شمایل های ادوار مختلف و گاه به مستندات سیاسی و اجتماعی ارتباط می یابند. نتیجه کار نقاشی هایی اکسپرسیونیستی هستند با درونمایه تراژیک که درعین حال از کیفیت بصری جذاب و درخشانی نیز برخوردارند. ترکیب های متباین و زبان دوپهلوی آثار از یکسو ریشه در پس زمینه فرهنگ ایرانی و به ویژه ادبیات فارسی دارند با اشارات تمثیلی و میل مفرط به کنایه و استعاره و پرهیز از صراحت در بیان و از سوی دیگر شاید به یک نظام ذهنی برآمده از تلقی های دوگانه افلاطونی در رویارویی مستمر منطق و احساس، واقعی، خیالی، عینی و ذهنی اشاره داشته که در کار مسلمیان در مواجهه فاجعه و زیبایی، آرامش و بحران و عشق و خشونت نمود یافته است. این پارادوکس های مفهومی به گستره فرم و ترکیب هم نفوذ کرده و مجموعه ای از تضادها و کشمکش های بصری را به وجود آورده است.

جهان تصویری مسلمیان چند لایه و به دور از یکپارچگی است، گو اینکه به اغتشاش و هرج ومرج بصری نیز نمی انجامد؛ یک نقاشی تلفیق گرا با ضرب قلم های کنشی و رفتارنما، چکاندن هیجانی رنگ به روی بوم در کنار اجرای دقیق فیگورها و پرداخت واقع گرایانه پرتره ها. این لایه ها معمولا در یک ارتباط عرضی و در کنار یکدیگر ظاهر و به ندرت روی هم انباشته می شوند. اما آنچه بر همه لایه ها غلبه نسبی دارد، سطوح گسترده رنگی است که هم از حیث ماهیت رنگ و هم از نظر کاربرد آن مشخصه متمایز کننده نقاشی اوست. این رنگ ها نه از چرخه رنگ مدرنیستی یا آنچه به عنوان جدول رنگ های اصلی و فرعی در مدرسه باهاوس تدریس می شد برآمده اند و نه به خاطره جمعی ایرانیان تعلق دارند. با وجود این، کیفیت بصری شایان توجه و ظرفیت بالایی در خلق استعاره و معنا دارند. سطوح رنگی در این آثار تخت، بدون بافت و باکیفیت گرافیکی جذابی است که اثری از ضرب قلم ها در آن دیده نمی شود. آنها گاه به طور مستقل و غیرهندسی همچون نقش مایه ای ظاهر می شوند و گاه به روی بخشی از حوزه تصویر، مثل چشمان در یک پرتره، پدیدار می شوند و بر آن تاکید می کنند.سطوح رنگی همیشه بر پس زمینه اثر نیز سیطره دارند؛ در شکل معمول، سطح مستطیل بوم را یکپارچه می پوشانند و در مواردی خاص آن را به دو عرصه متمایز تقسیم می کنند. این وضعیت دوقسمتی که با زمینه های رنگی متضاد پدید می آیند، نوعی تمایز مکانی یا زمانی را تجسم می بخشند و فضای نقاشی را به دو ساحت متفاوت تفکیک می کنند. رنگ به این شکل فراتر از جنبه بصری، نقش تعیین کننده ای در ساختار اثر ایفا می کند و به مهم ترین عنصر در واژگان بصری هنرمند تبدیل می شود. گستره های رنگی چه با فیگور دیالوگ داشته باشد، چه با زمینه، در هر صورت بخش اساسی زبان کنایه ای مسلمیان و جلوه زیبایی شناختی آثار او را دربر می گیرد. در کارهایی خاص رنگ زمینه، کیفیت متزلزل و بافت درنوسانی پیدا می کند و به صورت یک مونولوگ تنها و مستقل ظاهر می شود؛ از جمله تابلوی دولته ای که یک لته آن سطح شناور آبی است.

رنگ سیاه، استعاره ای ترین رنگ در کارهای هنرمند است که اتفاقا هیچ ارتباطی با باورهای سنتی معطوف به سوگواری یا مرگ ندارد، بلکه به استناد تفسیر خود هنرمند، از وضعیتی آرمان گرایانه، اما منتهی به سراب خبر می دهد که پیامد وعده های پوچ و اوهام است؛ آنچه گمراهی و جهل را حاکم ساخته و فرجامی سیاه در ادوار مختلف تاریخی به همراه داشته است. این نگرش با تصاویر شمایل گونه از مردانی زمخت با نگاهی آمرانه و تهدیدکننده که در تعارض با گستره های رنگی ظاهر می شوند، مصداق بیشتری می یابد.

شاخص ترین آثار مسلمیان را دو سری عمده و مرتبط با یکدیگر دربر می گیرند: سری اول به طور پایداری از چهره محزون زن با تاکید بر حالت اندوهگین چشمان شکل گرفته که در مقیاسی بزرگ بر بوم مربع با زمینه رنگی نقش می بندد؛ سری دوم مشتمل بر عناصری انتزاعی و فیگوراتیو است که در مواردی شامل پرتره ها هم می شود. این آثار در قیاس با کارهای سری نخست، ارجاعات تاریخی و فرهنگی بیشتر، جنبه روایتی گسترده تر و البته کیفیت تاثیرگذاری رمانتیک کمتری دارد. پرتره ها، شناخته شده ترین کارهای مسلمیان، به خصوص در مارکت هنر و شناسه جهانی آثار او هستند؛ چهره هایی به غایت خلاصه شده با الگویی مثالی برگرفته از سنت نگارگری ایرانی که برخلاف طبیعت یک صورت مینیاتور، واجد حس نیرومند و قدرت دراماتیک فوق العاده هستند. سیمای اسطوره ای آنها به شکل محسوسی جنسیت زنانه دارد، لیکن در مفهومی کلی تر گویای رنج های انسانی و مصیبت هایی است کهن که بر چهره ماندگار شده است. ترکیب ساده اجزای صورت، ارایه تخت، بدون سایه و حجم و به دور از تمهیدات پرسپکتیو، آن را فراتر از چهره انسانی آکنده از حیرت و ماتم، به یک مفهوم مجرد ناظر بر نگون بختی و یأس بی پایان مبدل می کند. به این صورت چشم و رخ زن بیش از جنبه تصویری، ماهیت مفهومی می یابد تا دلالت های مختلفی را به ذهن متبادر کند.

زن ها اگرچه از میراث نقاشی سنتی ایرانی برآمده اند، اما به شکل موهومی لازَمان هستند و به هیچ دوره یا شرایط خاصی اشاره نمی کنند. آنها با چشمان کبود و چهره تخریب شده در حالی که همچنان جذبه اغواکننده ای دارند، کنایه از رنج بی پایان، ظلمت و سرخوردگی اند. جابه جایی ظریف ابروها، خطوط پلک ها و گاه لب ها بر عظمت این اندوه می افزاید. گویی در زیر لایه های سرخوش زندگی، رنج، ناکامی و سرنوشتی تراژیک پیوسته جریان دارد. تمامی انرژی چهره ای برافروخته، در چشمانی اشکبار و سیاه انباشته شده تا تنش ناشی از درد را تحمل پذیر کند. اما آنچه در ورای سیمای فروفکنده زن موج می زند، متانت و سکوت پایدار آن است که با وجود حزن بی پایان، هرگز به آستانه عصیان نمی رسد. این نقطه ای است در تفکر هنرمند که می توان به جای اشاره به پوچی و تباهی در سرنوشتی محتوم به فنا، شکیبایی، معصومیت و در نهایت عشق و امید را دریافت کرد. تابلوهای ترکیبی مسلمیان حاوی رفتار آزادانه تر او در سازمان دهی قاب مستطیل شکلی است که به مراتب بزرگ تر از پرتره های مربع اوست. این آزادی هم در تکنیک بی محابای او در خلق سطوح رنگی و طراحی های خطی دیده می شود و هم در بیان تفصیلی تر یک روایت تراژیک که گاه با اشارات تاریخی همراه است.

لایه های مختلف تصویر که از پی یکدیگر می آیند، گاه به رویدادهای تاریخی در ادوار زمانی و گاه به موقعیت های متغیر مکانی اشاره می کنند. در هر وضعیت، اجزای انتزاعی چون سطوح رنگی، طراحی ها و پیکره های پرنده، درخت و انسان، شکل نمادین می یابند و دلالت پذیر می شوند. به این ترتیب عناصر بصری به نماد تبدیل شده و جایگاه واژگان را در یک زبان تصویری پیدا می کنند. در این عرصه زبانی، تقابل چهره ها، شمایل ها و نقش مایه های تجسمی، علاوه بر تضادهای بصری، یک رویارویی اخلاقی هم پدید می آورند تا کنش های درونی اثر در لایه های مفهومی نیز قابل تاویل باشند. ساختار کارهای ترکیبی مسلمیان بر چیدمان آزاد عناصر بصری روی زمینه ای تخت و تک رنگ استوار است؛ یک سازمان دهی سهل و ممتنع که نوعی بازی با مستطیل بوم است. این در نقاشی معاصر الگویی است شناخته شده برای ترکیب اجزایی که اهمیت مفهومی کمابیش یکسانی دارند و فاقد نظم سلسله مراتبی هستند. نخستین نمونه های این نوع چیدمان، در نقاشی دیواری مکزیکی با رویکرد رئالیسم سوسیالیستی قابل جست وجوست که در آن عناصر تصویری در سراسر قاب بزرگ دیواری به نحوی استقرار می یافتند که نوعی ارزش گذاری یکسان در همه نقاط اثر پدید آید. در نقاشی مدرنیستی اروپایی معروف ترین نمونه کلاسیک در این شیوه ترکیب، تابلوی گرنیکای پابلو پیکاسو است متشکل از طرح های پراکنده ای که در پهنه مستطیل بوم به نحوی جای داده شده اند که ضمن ارتباط با یکدیگر، یک کل همگن را شکل دهند. بعدها با الهام از همین اثر، جکسون پولاک و ویلم دکونینگ، در نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی، چیدمان های مشابهی را برای ترکیب عناصر انتزاعی خود در داخل قاب مستطیل خلق کردند. در نقاشی معاصر زمانی که به جای یک روایت واحد و سرراست، چندین روایت هم عرض بیان می شوند، این ایده در ترکیب، طرفداران قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.در برخی ترکیب های سال های اخیر، پرتره ها نیز بر پهنه تابلو ظاهر شده اند تا همچون شاهدی فرآیندهای دیگر اجزای ترکیب را نظاره گر باشند. در این آثار نیز حالت محزون و اندوهگین آنها با وجه جنسیتی زنانه درهم آمیخته، در حالی که تمامی فیگورهای دیگری که در این ترکیب ها ظاهر می شوند مرد هستند. روشن است که مردان در این تاریخ پرمصیبت، نقش آنتاگونیست را ایفا می کنند و زنان همچون شاهدانی مغموم، در مقام پروتاگونیست ظاهر می شوند. در هیچ یک از دو جنسیت زن و مرد، هیچ گاه کسی در حال کاری دیده نمی شود و تنها جنس نگاه های آنهاست که حامل شخصیت و نقش انسانی شان است. در یک تقابل معنادار دیگر، تصویر مردان کمابیش کارشده و به صورت نیم تنه یا حتی کامل ارایه می شود، در حالی که سیمای زنان به طور موکدی خلاصه شده، مستقل از بدن و در نهایت کمینه گرایی تا حد دو چشم است تا هرچه بیشتر به نقش مایه های اسطوره ها نزدیک شود. در این فرآیند چهره مردان همواره به شکلی واقع گرایانه و چهره زنان اسطوره ای بازنمایی شده است؛ گویی مردبودن از منظر هنرمند امری واقعی و زن بودن امری مجرد است.

نگاه به سنت در آثار مسلمیان سوی دیگر روایت دوپهلو و انتقادی اوست که در دو وجه مورد خطاب قرار می گیرد: اول میراث نگارگری ایرانی که او از دو دهه پیش مشتاق به کاربستن آن بوده است؛ و دوم ساختارهای اجتماعی سنتی و مناسبات مربوط به قدرت در آنها که پیوسته موضوع نقد اوست. وی از سنت نقاشی ایرانی در ادوار مختلف به عنوان مدخلی برای ورود به یک بحث کلی تر در نقد میراث تاریخی خویش بهره می جوید. در این مسیر منظور او از سنت چندان مشخص نیست و در کارهایش تنها چهره هایی را می بینیم مشابه شمایل های سنتی که هریک به کنایه تفکر خاصی را نمایندگی می کنند. برخلاف بسیاری از نقاشان نو سنت گرای ایرانی که نقش مایه هایی را از میراث بصری فرهنگ ایرانی برگرفته و بدون رویکرد انتقادی، تنها از آنها به مثابه دستمایه ای برای خلق ترکیب های مدرن استفاده می کنند، مسلمیان آیکون هایی را، گاه زیبا و مثالی و گاه زمخت و کریه، بازتولید می کند و با دیگر واژگان زبان بصری خویش همراه می سازد تا به درونمایه ای انتقادی در این روند دست یابد. «زمان» در کارهای ترکیبی مسلمیان نقشی بنیادی ایفا می کند. مجموعه عناصر او، از فیگورها تا سطوح رنگی و نقش مایه ها، علاوه بر رابطه عرضی در سطح تابلوی نقاشی، رابطه عمقی نیز با یکدیگر دارند و در یک نظام پیوند زمانی پدیدار می شوند. خاستگاه زمانی در این آثار با دست کم دو عامل تداعی می شود. نخست نقوش و آیکون هایی که به دوره مشخصی از تاریخ ایران تعلق دارند، همانند چهره های قاجاری یا شمایل های صفوی. دوم یک خط قدرتمند و سراسری که برفراز تمامی عناصر تابلو، کل پهنه اثر را درمی نوردد. این خط با اتصال عناصری که در پی یکدیگر می آیند، نوعی ارتباط زمانی بین آنها مطرح می کند و بر یک گستره تاریخی از تجربیات مشابه تاکید می ورزد؛ گویی امکان نگاهی از بالا بر یک پهنه وسیع تاریخی توسط این خط فراهم آمده و به این ترتیب اجزای متنوع تصویری با درهم تنیده شدن به یک مفهوم کلی منتهی می شوند.

عناصر متکثر و متباینی که در درازنای تاریخ از پی یکدیگر می آیند، دیالکتیکی تاریخی را خاطرنشان می کنند که شاید یادآور نظریه مارکسیستی ماتریالیسم تاریخی باشند. اما برخلاف آن نظریه تکامل اجتماعی، میعادگاه این آثار برای آینده ای نیکو، نه عدالت در مناسبات طبقاتی، بلکه عشق و زیبایی است. قدرت نهفته در سیمای محزون زنان، با زیبایی و معصومیت همراه است که برخلاف پیکره های زمخت و نقش مایه های ملال انگیز در حال محوشدن، به شکل مشهودی ماندگار است. به این ترتیب، به جای نگاه دیالکتیکی مشابه نظریه ماتریالیسم تاریخی، یک ایده آلیسم رمانتیک را در تاویل عمیق این آثار می توان استنباط کرد.

منبع: برندزلینک
brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 11 فروردین 1393 ساعت 12:31

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : حسن حسین زاده
نام کاربری : ali_123
تاریخ عضویت : 2 فروردین 1393
تعداد مقالات ارسالی : 1000
تعداد لینک ها : 0